Kolesterol Saplantısı ve Tıbbi Gerçekler

 

Son yıl­lar­da çok önem­li ol­du­ğu be­lir­ti­len kan­da ko­les­te­rol yük­sek­li­ği, ka­ra­ci­ğe­rin ça­lış­ma­sı so­nu­cun­da olu­şur. Ko­les­te­rol vü­cu­du­mu­zun tüm hüc­re­le­rin­de bulunan, hüc­re za­rı ya­pı­sı­nı oluş­tu­ran önem­li bir mo­le­kül­dür. Tüm can­lı­lar­da bu­lu­nur. Ko­les­te­ro­lün önem­li mik­ta­rı vü­cut ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lur. Çok da­ha az mik­ta­rı be­sin­ler yo­luy­la alı­nır. Ka­ra­ci­ğer, be­yin, omu­ri­lik ve kan da­mar yü­ze­yin­de, di­ğer do­ku­la­ra oran­la çok da­ha faz­la bu­lu­nur. Ko­les­te­rol kan­da LDL, VLDL ve HDL adı ve­ri­len ta­şı­yı­cı­lar ta­ra­fın­dan, di­ğer do­ku­la­ra ulaş­tı­rıl­mak üze­re, ka­ra­ci­ğer ve in­ce bar­sak­ta ya­pı­la­rak ta­şı­nır. LDL ve VLDL ka­ra­ci­ğer­den do­ku­la­ra, HDL kan­dan ka­ra­ci­ğe­re ko­les­te­ro­lü ta­şır.

Hüc­re za­rı ya­pı­sı­nı oluş­tur­ma­sı ve hüc­re bü­tün­lü­ğü­nü ko­ru­ma­sı ne­de­niy­le ba­zı araş­tır­ma­cı­lar ko­les­te­ro­lün an­ti­ok­si­dan (ko­ru­yu­cu) et­ki­si ol­du­ğu­nu be­lirt­miş­ler­dir. Yağ­da eri­yen vi­ta­min­le­rin (A,D,E,K) kul­la­nı­mı için ko­les­te­rol ge­rek­li­dir. D vi­ta­mi­ni ya­pı­la­bil­me­si için ko­les­te­rol ol­ma­sı ge­re­kir. Başta kor­ti­zol, pro­ges­te­ron, ös­tro­jen ve tes­tos­te­ron olmak üzere hor­mon­la­rı­nın ya­pı­mı için ge­ne ko­les­te­rol ge­re­kir.

Yapıtaşı olma özelliği nedeniyle vücudumuz içinde beliren yeni yapılarda kolesterolün bulunması yadırganmamalıdır. Haliyle kalp damarlarını tıkayan plak içinde kolesterolün yer alması doğal bir olaydır. Plak içinde yüksek oranda yer alan esas madde kalsiyumdur. Ayrıca temel kan elemanları olan makrofaj, eritrosit, alyuvar ve akyuvarlarda plak içinde yerini alırlar.

Plak yapısı göz önüne alındığında eğer kolesterol yüksekliği kötü ise kalsiyum ve kan elemanları da aynı derecede kötü demektir.

Kolesterol düzeylerinin normalden fazla olması plak boyutlarını arttırır, düşüncesi doğru olabilir. Önemli olan, kolesterol düzeylerini artıran nedenleri doğru olarak saptamak olmalıdır. Son 10 yıl içinde yüksek yağ içerikli beslenme yöntemleriyle yapılan bilimsel araştırmaların derlendiği(review) yayında, kolesterol düzeylerini arttırmak bir yana, tam tersi olarak kolesterol düzeylerini normale düşürdüğünü göstermektedir. Bu çarpıcı bilimsel yayın, Mart 2007 tarihinde Pediatrics dergisinde Johns Hopkins Medical Institutions’dan Dr. John M. Freeman ve arkadaşları tarafından yayınlanmıştı. Bu yayının son bölümünde şu görüşlere yer verilmektedir: Hayretle farketmekteyiz ki yüksek yağlı yiyeceklerin insanları şişmanlattığı ve kolesterol düzeylerini arttırdığı doğru değildir.

Aynı yayında, yüksek yağ içerikli besinlerin arttırılması, rafine şeker ve unlu besinlerin çıkartılması ile oluşturulan doğal diyetle beslenen insanlarda; obezite, Alzheimer, Parkinson, epilepsi, şeker hastalığı, otizm, depresyon ve polikistik over sendromu hastalıklarında belirgin düzelmeler olduğu belirtilmiştir.

Kolesterol içeriği yüksek olan yumurta, hayvani ve bitkisel yağlar gibi doğal besinlerin kolesterol düzeylerini arttırdığı kesinlikle doğru değildir. Kan kolesterol düzeyini arttıran esas besinler, rafine şekerden(sofra şekeri) ve beyaz undan hazırlanan ürünlerdir.

 
YORUMLAR