Paryetal ve Oksipital Bölgeler

 

Paryetal Bölge Özellikleri

1.         Duy­sal bil­gi­le­ri iş­ler.

2.         Vü­cut­tan ge­len do­kun­ma, ağ­rı, sı­cak­lık ve ba­sınç du­yu­la­rı­nı alır.

3.         Be­yin-be­den-uzay (bu­lu­nu­lan ko­num) uyu­mu­nu sağ­lar.

4.         El­le­re, par­mak­la­ra, göz­le­re, du­dak­la­ra ve ka­fa­ya gör­sel kı­la­vuz­luk sağ­lar.

5.         Ci­sim­le­re ula­şıp ya­ka­la­mak için gör­sel kı­la­vuz­luk sağ­lar.

6.         Do­kun­ma ile ta­nı­ma­yı sağ­lar.

7.         Kol ve ba­cak­la­rın po­zis­yo­nu hak­kın­da bil­gi alır.

8.         Çev­re­de­ki ci­sim­le­rin yer­le­şi­mi­ni far­ket­me­yi sağ­lar.

9.         Ha­re­ket­le­re yön ve­rir.

10.       Or­tam­da­ki uya­ran­la­rı his­se­der.

11.       Sağ-sol ay­rı­mı­nı ya­par.

12.       Oku­ma, ma­te­ma­tik gi­bi iş­ler­de akıl­da tut­ma­yı sağ­lar.

13.       3 bo­yut­lu kav­ra­ma.

 

Paryetal Bölge Bozuklukları

1.         Po­zis­yon du­yu­su kay­bo­lur.

2.         His­se­de­bil­me zor­la­şır.

3.         Ya­zı yaz­ma­da zor­luk olur.

4.         Oku­ma ve yaz­ma­da dil bil­gi­si ha­ta­la­rı olur.

5.         Sağ-sol ay­rı­mı yap­mak zor­la­şır.

6.         Oku­ma­da güç­lük olur.

7.         Sa­yı say­ma, ma­te­ma­tik prob­le­mi çöz­me zor­la­şır.

8.         Ha­fif do­kun­ma du­yu­su aza­lır.

9.         Yan­lış gi­den bir­şey­ler ya da so­run­lar far­ke­dil­mez.

10.       Ya­pı­sal be­ce­rik­siz­lik ge­li­şir (Ör­ne­ğin, oyun küp­le­ri üs­tüs­te ko­nup ku­le ya­pı­la­maz).

11.       Ci­sim­ler do­ku­nu­la­rak ta­nı­mak ve his­set­mek zor­la­şır.

12.       Has­ta­lık red­de­di­lir.

13.       Has­ta­lık­lar far­ke­di­le­mez.

14.       Vü­cut kı­sım­la­rı ad­lan­dı­rı­la­maz ve ta­rif edi­le­mez.

15.       Ağ­rı his­si-re­ak­si­yo­nu aza­lır.

16.       Ci­sim­le­re ulaş­ma­da zor­luk olur (gör­me be­ce­rik­siz­li­ği).

17.       Or­tam bil­gi­le­ri­nin his­se­dil­me­si aza­lır.

18.       El­le­re, par­mak­la­ra, göz­le­re, kol ve ba­cak­la­ra gör­sel kı­la­vuz­luk sağ­la­na­maz (ör­ne­ğin, top ya­ka­la­na­maz).

19.       Kol ve ba­cak po­zis­yon­la­rı al­gı­la­na­maz.

20.       Ha­re­ket yö­nü­nü his­set­mek zor­la­şır (ör­ne­gin, uçurt­ma uçur­mak­ta zor­la­nır).

21.       Sağ par­ye­tal lob lo­kal so­run­la­rın­da vü­cu­dun sol ta­ra­fı red­de­di­lir (ör­ne­ğin, sa­de­ce sağ yüz tı­raş edi­lir).

22.       Bir şek­li çi­ze­rek kop­ya­la­ma, ma­kas­la kes­me, yer ta­ri­fi, gi­yin­me ve so­yun­ma be­ce­ri­le­ri bo­zu­lur.

23.       Göz­ler ka­pa­lı iken par­ma­ğın po­zis­yo­nu be­lir­le­ne­mez.

24.       Ya­pı­lan ha­re­ket­ler tek­rar edi­le­mez.

 

Paryetal Bölge Bozukluğuna Bir Örnek

Evi­me zi­ya­re­te ge­le­cek olan he­kim ar­ka­da­şı­ma te­le­fon­da ad­re­si de­fa­lar­ca an­lat­ma­ma rağ­men yol­da kay­bol­du ve evi­mi zor­luk­la bul­du. Kar­şı­laş­tı­ğı­mız­da he­men sor­dum:

- Ba­şı­na hiç dar­be al­dın mı?

He­men sa­çı­nı ayı­rıp kü­çük ya­rık izi­ni gös­ter­di.

- Ağa­be­yim ço­cuk­ken ba­şı­ma so­pay­la vur­muş­tu.  Ona par­ye­tal böl­ge özel­lik­le­rin­den söz et­tim.

- Za­ten be­nim yön bul­ma du­yum çok kö­tü­dür hep, di­ye kar­şı­lık ver­di. QE­EG ra­po­runda beta ve high beta etkinliklerinde belirgin artış olduğu görülüyor.

 

Oksipital Bölge Özellikleri ve Duyarlılıkları Sonucu Gelişen Yakınmalar

Ka­fa ar­ka kıs­mın­da yer alan böl­ge­nin du­yar­lı­lı­ğı so­nu­cu ge­li­şen gör­me so­run­la­rı, dar­be alan ye­rin özel­lik­le­ri­ne gö­re de­ği­şik­lik gös­te­re­bi­lir. Renk­le­ri ta­nı­ya­ma­ma, bir­bi­rin­den ayırt ede­me­me, renk­le­ri ta­nı­dı­ğı hal­de an­cak ad­la­rı­nı söy­le­ye­me­me gi­bi renk kör­lü­ğü so­run­la­rı ge­li­şe­bi­lir.

Dis­gra­fi, yaz­ma, oku­ma so­run­la­rıy­la or­ta­ya çı­kan bir tab­lo­dur. Ok­si­pi­tal ve par­ye­tal böl­ge­le­ri içi­ne alan lez­yon­lar­da gö­rü­le­bi­lir.

Gör­me ala­nı­mı­zın sağ ta­ra­fın­da­ki gö­rün­tü­ler bey­nin sol ok­si­pi­tal böl­ge­si­ne gi­der. Ter­si­de doğ­ru­dur. Sol ok­si­pi­tal böl­ge­de gör­me mer­ke­zi et­ki­len­miş ise, gö­rüş ala­nı­nın sağ ta­ra­fın­da ka­rar­ma ola­cak­tır.

 

Bazal Ganglion

Beynin merkezinde bulunan bazal ganglion yapıları, beyin ön bölgesi, paryetal, temporal ve oksipital bölgeleri; talamus ve beyin sapına bağlayan yolların üzerinde bulunur.

 1. Duyguları vücuda yansıtır.
 2. İstemli hareketleri düzenler.
 3. İstem dışı hareketleri baskılar.
 4. Motivasyon üzerinde etkilidir.

 

Bazal ganglion çalışma sorunları

 1. Gerginlik, sinirlilik hali (anksiyete)
 2. Panik atak
 3. Kararsızlık
 4. İşlerin kötüye gideceği duygusu
 5. Tikler
 6. Kas gerginliği, kırgınlık
 7. Titreme
 8. Beceriksizlik
 9. Baş ağrısı
 10. Azalmış ya da artmış hareketlilik

 

 
YORUMLAR
SORULAR-CEVAPLAR
Sorular Cevaplar

Dr. Güçlü Ildız'a soru sormak ve diğer soru cevapları okumak için tıklayınız.

BEYİN TESTLERİ

Çocuk ve yetişkinler için testlerimize katılın.

Beyin testleri
VİDEOLAR
Video ve Sunumlar

Dr Güçlü Ildız ve diğer hekim-bilim insanlarına ait video ve sunumlar

MAKALELER
Makaleler
Dr Güçlü Ildız'a ait
tüm makaleler