Ah Şu Beynimiz!

 

Ül­ke sev­gi­si, ge­le­nek­ler, gö­re­nek­ler gi­bi or­tak olan duy­gu, dü­şün­ce ve dav­ra­nış­lar, top­lum­la­rında bir be­yin ön böl­ge­le­ri ol­du­ğu­nun ifa­de­si­dir.

Be­yin ön böl­ge özel­lik­le­ri­ni gözden geçirecek olur­sak;

Ge­le­ce­ğe ait ön­gö­rü­sü ol­ma­yan bir top­lum özel­li­ği­mi­zi; seçim aralarına sıkıştırılmış ulusal yö­ne­tim prog­ram­la­rı ve çev­re bi­lin­ci­nin ge­liş­me­miş ol­ma­sıy­la,

Dik­ka­ti sür­dür­me zor­lu­ğu, sa­bır­sız ve mo­ti­vas­yon ek­sik­li­ği özel­lik­le­ri­mi­zi; az oku­yan bir top­lum ol­ma­mız­la,

Ge­ne sa­bır­sız, hoş­gö­rü­sü az, dik­kat ek­sik­li­ği özel­lik­le­ri­mi­zi; tra­fik so­run­la­rıy­la, 

Ha­ta­lar­dan ders çı­kar­ta­ma­ma özel­li­ği­mi­zi; afet­le­re du­yar­lı şe­hir ya­pı­laş­ma­sıy­la,

So­rum­lu­luk özel­li­ği za­yıf olan bi­rey­le­rin oluş­tur­du­ğu top­lum özel­li­ği­mi­zi de he­men tüm so­run­la­rı­mız­la açık­la­ya­bi­li­riz.

Az oku­yo­ruz, tu­tum­lu de­ği­liz, adam sen­de­ci­yiz,  öz kay­nak­la­rı­mı­zın ve gü­cü­mü­zün far­kın­da de­ği­liz, tak­lit­çi­yiz, ya­ra­tı­cı özel­li­ği­miz az...

Gö­re­vi an­gar­ya gö­ren, kral­dan çok kral­cı, ku­ral­la­ra uyum­suz, di­sip­lin­siz­li­ği ma­ha­ret sa­yan, man­gal­da kül bı­rak­ma­yan, ye­te­ri ka­dar ça­lış­ma­yan, ko­lay dol­du­ru­şa ge­len, say­gı­sı az bir top­lu­muz.

İyi yön­le­ri­miz yok mu? El­bet­te var ama ko­nu­muz so­run­la­rı or­ta­ya koy­mak. Asıl il­ginç olan ko­nu; sa­yı­lan bu kö­tü yön­le­ri­mi­zi bir­bi­ri­mi­ze, iyi yön­le­ri­mi­zi ya­ban­cı­la­ra gös­ter­me­miz­dir.

De­yim­ler ve Ata­söz­le­ri­miz, di­ğer ül­ke­le­rin sa­hip ola­ma­dı­ğı ka­dar çok ve çe­şit­li! Ne­den bu ka­dar zen­gin hiç dü­şün­dü­nüz mü?

Çün­kü, Türk Ulu­su ola­rak her za­man uya­rı ve öğü­te ih­ti­ya­cı­mız ol­muş. Üs­tün özel­lik­le­ri­miz­den bi­ri olan bil­ge­lik, ih­ti­yaç duy­du­ğu­muz ata­söz­le­ri­mi­zin her de­vir­de or­ta­ya çık­ma­sı­nı ve ya­şa­ma­sı­nı sağ­la­mış.

Uya­rı ve öğüt­le­re bu den­li ih­ti­yaç gös­ter­me­mi­zin pek çok ta­ri­hi, coğ­ra­fik, kül­tü­rel ne­de­ni ola­bi­lir.

Birde beşikte sallayarak, kafa darbecikleriyle, bebek büyütme geleneğimiz…

So­nuç ola­rak, Ulus­ça; be­yin ön böl­ge­le­ri­mi­zin ar­tan du­yar­lı ça­lış­ma özel­lik­le­ri ne­de­niy­le çı­kar­la­rı­mı­zı iyi ko­ru­ya­ma­dı­ğı­mız, ge­le­cek­te ola­bi­le­cek so­run­la­rı ön­ce­den sap­ta­yıp çö­züm üre­te­me­di­ği­miz ge­rek­çe­le­riy­le, her za­man uya­rı ve öğü­te ih­ti­ya­cı­mı­zın ol­du­ğu bir ger­çek­tir.

 
YORUMLAR