Damar Hastalıklarına Önemli Bir Alternatif Tedavi

 

Beyin damarlarının tıkanmasıyla inme (felç), kalp damarları tıkanmasıyla göğüs ağrısı ve kalp krizi gelişiyor. 

Damarların sertleşmesi (atheroskleroz)  tıkanmanın patolojik nedenidir.

Damar sertliği için öncelikle sağlam olan damar yapısının bozulması gerekir. 

Da­mar yü­ze­yi­ni ko­ru­yan 2 mad­de var­dır. PGI 2 (pros­ta­sik­lin) ve NO (nit­rik ok­sit). Her iki mad­de da­mar iç yü­ze­yin­de ya­pı­lır ve et­ki­le­ri­ni hem bu­ra­da hem de içi­ne gir­dik­le­ri düz kas ta­ba­ka­sın­da gös­te­rir­ler. Her iki mad­de­nin da­mar iç yü­ze­yi ko­ru­yu­cu, pıh­tı­laş­ma­yı ön­le­yi­ci, da­mar­la­rı ge­niş­le­ti­ci ve da­mar düz kas ya­pı­sı­nı ko­ru­yu­cu gö­rev­le­ri var­dır.

Da­mar­lar­da bu­lu­nan kas­lar, hi­po­ta­la­mus­tan (beyinden) al­dık­la­rı si­nir­sel ve hor­mo­nal emir­ler so­nu­cu ka­sı­lıp gev­şe­ye­rek (tan­si­yo­nun art­ma­sı ve azal­ma­sı) kan akı­mı­nın nor­mal akı­şı­nı sağ­la­ma­ya ça­lı­şır. Al­los­taz* du­ru­mun­da nor­mal­den da­ha çok ger­çek­le­şen bu iş­lem, da­mar ko­ru­yu­cu özel­lik­le­ri olan mad­de­le­rin ya­pı­mı­nı et­ki­ler ve da­mar­la­rı du­yar­lı ha­le ge­ti­rir. Da­mar tı­ka­cı ya da da­mar sert­li­ği (at­he­rosk­le­roz) du­ru­mun­da, ser­best ra­di­kal­ler adı ve­ri­len vü­cut me­ta­bo­liz­ma ürün­le­ri, du­yar­lı ha­le ge­len da­mar iç yü­ze­yin­den PGI 2 ve NO sal­gı­lan­ma­sı­nı azal­ta­rak du­yar­lı­lı­ğı da­ha da art­tı­rır. Bu­nun so­nu­cu da­mar iç yü­ze­yi­ne, kan­da bu­lu­nan ve asıl gö­re­vi do­ku ko­ru­yu­cu özel­li­ği olan mad­de­ler (si­to­kin­ler: mo­no­sit ve mak­ro­faj) ya­pı­şır ve da­mar içi­ne gi­rer. Kan­da bu­lu­nan ve ko­les­te­rol ta­şı­yan LDL, ser­best ra­di­kal­le­rin et­ki­siy­le ok­sit­le­nir ve mak­ro­faj­lar­la bir­lik­te, kal­si­yum­la bir­le­şe­rek da­mar içi­ne gi­rer. Ay­rı­ca kan­da do­ku ha­ra­bi­ye­ti ön fak­tör­le­ri ar­tar (MCP 1, TNF al­fa, VCAM 1). Ko­les­te­ro­lün tı­kaç içi­ne gir­me ne­den­le­rin­den bi­ri de, al­los­taz et­ki­siy­le ar­tan in­sü­lin ve kortizol’ün yağ de­po­la­ma üze­ri­ne olan art­tı­rı­cı et­ki­si­dir.

*Allostaz, beynin vücut kontrolünü iyi bir biçimde sağlayamaması durumu olarak açıklanabilir. Beynin normal çalışma düzeniyle vücudun sağlıklı durumu Homestaz olarak anılır. Allostaz sisteminin en önemli nedeni strestir.

Damar hastalıklarının temel nedenleri için allostaz (ve dolayısıyla beyin) ve serbest radikal birikimi olduğu görülmektedir. O halde tedavilerde bu 2 neden üzerinde durulması gerekir.
Uygulanan güncel tedaviler sıklıkla nedene değil sonuca yöneliktir.

Vücudumuz beynin kontrolünde bir bütünlük içinde çalışır (homestaz). Bu bütünlüğün bozulmasıyla (allostaz) ortaya çıkacak olan belirtiler (hastalıklar) bireysel genetik yatkınlık ile belirlenir.
Son 100 yıl içinde kalp krizi ve inme (beyin krizi) gibi damarsal kaynaklı hastalıkların sıklığının artmasında 2 temel neden vardır. Stres ve çevre kirliliği sonucu vücudumuza giren ağır metallerin neden olduğu serbest radikallerin birikimi.  

 

Serbest radikal birikimi için Kelasyon Tedavisi (EDTA)

 

Kelasyon “tıbbi temizlik” anlamına gelen bir ifadedir. 1900’lü yılların başından itibaren akut kurşun zehirlenmesi tedavisinde EDTA kullanılmaya başlanmıştı. Kronik kurşun zehirlenme belirtileri tedavilerinde uzun süreli kullanılırken özellikle damar tıkanmasıyla giden hastalıklarda faydalı olduğu görüldü. Bunun üzerine beyin, kalp ve periferik (bacak ve kol) damarlarda tıkanma ile görülen hastalıkların tedavilerinde de 1955 yılından itibaren kullanılmaya başlandı.

Bir çeşit aminoasit olan EDTA(ethylene diamine-tetra-acetic acid) tedavisi, serum içinde damar yolu ile haftada 1-3 kez, 3 saat süren seanslar halinde uygulanır. Detox (vücuttan ağır metal temizliği) amacıyla 10 seans, hastalıklar için 25-30 seans uygulanması gerekir.

 

EDTA tedavisinde damar plaklarında (atheroskleroz) biriken kalsiyum ile birlikte ağır metalleri ve serbest radikalleri bağlayarak çok kısa bir süre içinde idrar yolu ile atılır. 1 milyonu aşkın hasta tedavisinden elde edilen verilerle uygun süre ve dozda uygulandığında güvenli olduğu gösterilmiştir. Damar tıkanmasıyla giden hastalıklarda %87 oranında başarılı sonuçlar alındığı bilinmektedir. Dünya çapında 1950'li yıllardan beri uygulanmaktadır.

 

EDTA Tedavisi Önerilen Hastalıklar

 

 1. Detoxification (Detox) amaçlı
  • Sigara kullanımı
  • Genel sağlık durumunu korumak amaçlı
 2. Kalp damar hastalıkları
  • Gögüs ağrısı (anjina)
  • Anormal EKG bulguları
  • By pass endikasyonu konulan hastalar
 3. Beyin damar hastalıkları
  • Yaşlanmaya bağlı serebral yetmezlik bulguları (baş dönmesi, kulak çınlaması, dengesizlik  vb..)
  • Geçici iskemik atak geçieren hastalar
  • Hafif kalıcı atak (felç) geçiren hastalar
  • Endarterektomi endikasyonu olan hastalar
 4. Periferik damar hastalıkları
  • Kladikasyo intermitant
  • Bürger hastalığı
  • Diyabetik damar hastalıkları
  • Ampütasyon endikasyonu olan hastalar
 5. Kronik hipertansiyon
 6. Kronik hiperkolesterolemi
 7. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
 8. Skleroderma
 9. İdrar kurşun ve diğer ağır metal atılımı normalden fazla olan durumlar

 

 

 

Örnek Bilimsel Yayınlar

 

1.Beyin ve periferik arter hastalığı olan diyabetli 15 hastada EDTA tedavisi sonrası; 8 hastada beyinden kaynaklı yakınmalar son bulmuş, kalp yetmezliliği olan 4 hastanın kardiak işlevleri düzelmiş, diyabetik retinopatisi olan 3 hasta düzelmiş, tüm hastalar insülinden bağımsız hale gelmiş.

Lamar, C., “CHELATION THERAPY OF OCCLUSIVE ARTERIOSCLEROSIS IN DIABETIC PATIENTS”, Angiology 1964; 15: 379-394.

2.Serebral yetmezlik bulguları olan 20 hasta, radyoizotop ölçümleriyle takip edilerek EDTA tedavisi verilmiş. 15 hastada cerebral efüzyonda artış ile birlikte kognitif işlevlerde belirgin düzelme olduğu gözlenmiş.

Casdorph, H.R., “EDTA CHELATION THERAPY II, EFFICACY IN BRAIN DISORDERS”, Journal of Holistic Medicine 1981; 3: 101-117.

3. Gögüs ağrısı ve aterosklerotik kalp hastalığı olan 18 hasta, radyoizotop ile sol ventrikül ejeksiyon fraksiyon ölçümleri ile EDTA tedavisi verilmiş. 17 hastada EF’da düzelme, 16 hastada göğüs ağrısında düzelme bildirilmiş.

Casdorph, H.R., “EDTA CHELATION THERAPY, EFFICACY IN ARTERIOSCLEROTIC HEART DISEASE”, Journal of Holistic Medicine 1981; 3: 53-59

 

4. Yüksek kolesterol düzeyleri ve yüksek LDL/HDL oranları olan 358 hastada EDTA tedavisi sonrasında oranların ve total kolesterol düzeylerinin normale döndüğü bildirilmiş.

McDonagh, E.W., Rudolph, C.J., Cheraskin, E., “THE HOMEOSTATIC EFFECT OF EDTA WITH SUPPORTIVE MULTI-VITAMIN TRACE MINERAL SUPPLEMENTATION UPON HIGH-DENSITY LIPOPROTEINS (HDL)”, Journal of Osteopathic Physicians & Surgeons, CA. 1982; 2: 34.

5. Beyin damar hastalığı olan 57 hastada EDTA tedavisi sonrası serebral kan akımında %18’lik artış sağlanarak %87 klinik düzelme sağlanmış.

McDonagh, E.W., Rudolph, C.J., Cheraskin, E., “AN OCULOCEREBRO VASCULO METRIC ANALYSIS OF IMPROVEMENT IN ARTERIAL STENOSIS FOLLOWING EDTA CHELATION THERAPY”, Journal of Holistic Medicine 1982;4: 2 1-23.

6. Bacak damarlarında tıkanma nedeniyle cerrahiye amputasyon amacıyla gönderilen 4 hasta EDTA tedavisi sonrası tamamen düzelmişler.

Casdorph, H.R., Farr, C.H., “EDTA CHELATION THERAPY II, TREATMENT OF PERIPHERAL“OCCLUSION AN ALTERNATIVE TO AMPUTATION”, Journal of Holistic Medicine 1983; 5:3- 15

7.Periferal arter (bacaklar) tıkanması olan 77 hasta EDTA tedavi sonrası kan akımımları tamamen düzelmiş.

McDonagh, E.W., Rudolph, R.J., Cheraskin,E.,“EFFECT OF EDTA CHELATION THERAPY PLUS MULTI-VITAMIN TRACE MINERAL SUPPLEMENTATION UPON VASCULAR DYNAMICS; ANKLE/BRACHIAL DOPPLER SYSTOLIC BLOOD PRESSURE RATIO”, Journal of Holistic Medicine 1985; 7: 16-22.

8.139 kronik anksiyete bozukluğu olan hastada EDTA tedavisi sonrasında belirgin düzelme görülmüş.

McDonagh, E.W., Rudolph, C.J., Cheraskin, E., “THE PSYCHOTHERAPEUTIC POTENTIAL OF EDTA CHELATION”, Journal of Orthomolecular Psychiatry  198514; 3: 214-217 

9. 2870 hastanın yer aldığı EDTA tedavisi çalışmasında iskemik kalp hastalığı olan 844 hastada %76 belirgin, %16 iyi düzeyde iyileşme gözlenmiş. Perifer arter hastalığı ve kladikasyon (yürümekle başlayan ağrı) yakınması olan 1130 hastada %91 belirgin düzelme, %7 iyi düzeyde iyileşme bildirilmiş. Beyin damar ve diğer beyin hastalığı olan (baş dönmesi, dengesizlik, kulak çınlaması, kronik yorgunluk, unutkanlık) 504 olguda %24 belirgin, %30 iyi düzeyde düzelme saptanmış.

Skleroderma’lı 4 olgunun 3’ünde belirgin, 1 olguda iyi düzeyde iyileşme gözlenmiş.

Toplam 2870 olgunun %89’unda iyileşme olduğu bildirilmiş.  

Olszwer, B., Carter, J.P., “EDTA CHELATION THERAPY: A RETROSPECTIVE STUDY OF 2,870 PATIENTS”, Medical Hypothesis 1988; 27: 41-49

10. 3 ay süren EDTA tedavisi sonrası kalsiyum atılımına bağlı olarak kemik dokudan kalsiyum kaybının olmadığı, hatta kemik dansitesinde artı olduğu gözlenmiş.

 

Rudolph, C.J., McDonagh, E.W., Wussow, D.G., “THE EFFECT OF INTRAVENOUS DISODIUM ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID (EDTA) UPON BONE DENSITY LEVELS”, Journal of Advancement in Medicine 1988; 1, 2: 79-85.

11. 231 kişinin katıldığı çalışmada 59 hastaya 10 seans EDTA, diğer hastalara plasebo verilmiş. 18 yıl sonunda EDTA tedavisi alan hastalardan 1 kişide, plasebo alan hasta grubunda 30 kişide kanser görülmüş.

Blumer, W., Cranton, E.M., “NINETY PERCENT REDUCTION IN CANCER MORTALITY AFTER CHELATION THERAPY WITH EDTA.”, Journal of Advancement in Medicine 1989; 2; 1, 2: 183-188.

 

12. Kalp krizi ve beyin damar hastalığı (felç) geçiren hastalarda EDTA tedavisinin patolojik trombosis’e neden olan platelet agregasyonunu önlediği bildiriliyor.

Kindness, G., Frackelton, J.P., “EFFECT OF ETHYLENE DIAMINE TETRAACETIC ACID (EDTA) ON PLATELET AGGREGATION IN HUMAN BLOOD,”Journal of Advancement in Medicine 1989; 2; 4: 519-529.

13. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan 38 hasta EDTA tedavisi sonrası akciğer PCV ve FEV değerlerinde %12,5 artış, hastalarda %90 iyileşme saptanmış.

 

Rudolph, CJ, McDonagh, E W, “EFFECT OF EDTA CHELATION AND SUPPORTIVE MULTIVITAMIN/TRACEMINERAL SUPPLEMENT ON CHRONIC LUNG DISORDERS A STUDY OF PVC AND FEV – 1 ”Journal of Advancement in Medicine 1989, 2, 4 553-561

14.Kalp ve beyin damar hastalığı olan 111 hastanın EDTA tedavisi sonrası eğzersiz toleransında belirgin artış olduğu gözlenmiş.

Van Der Shaar, “EXERCISE TOLERANCE TESTS IN CHELATION THERAPY”, Journal of Advancement of Medicine 1989; 2; 4: 563-566.

15. Karotis arterde %98 oklüzyonu olan hasta EDTA tedavisi sonrası oklüzyonda %33 oranında gerileme olduğu saptanmış.

 Rudolph, C.J., McDonagh, E.W., “EFFECT OF EDTA CHELATION AND SUPPORTIVE MULTI-VITAMIN TRACE MINERAL SUPPLEMENTATION ON CAROTID CIRCULATION: CASE REPORT”, Journal of Advancement in Medicine 1990; Vol. 3, No. 1, Spring: 5-11. 

16. Periferal arter hastalığı olan 10 kişi EDTA tedavisi sonrası düzelme gösterirken kontrol grubunda düzelme olmamış. Kontrol grubuna sonradan uygulanan EDTA ile düzelmeleri sağlanmış.

Olszwer, E., Sabbag, F.C., Carter, J.P., “A PILOT DOUBLE BLIND STUDY OF SODIUM-MAGNESIUM EDTA IN PERIPHERAL VASCULAR DISEASE”, Journal of the National Medical Association 1990; 82; 3

17. 220 hastada yapılan çalışmada EDTA tedavisi sonrası total vücut demir düzeyinin normalleştiği gözlenmiş.

 

Rudolph, E.J. McDonagh, E.W., Barber, R.K., “EFFECT F EDTA CHELATION ON SERUM IRON”, Journal of dvancement in Medicine 1991; 4; 1: 39-45.

18. Karotis stenozu olan 30 hasta EDTA tedavisi sonrası damar içi daralmada %20 düzelme görülmüş.

Rudolph, C.J., McDonagh, E.W., Barber, R.K., “ANONSURGICAL APPROACH TO OBSTRUCTIVE CAROTID STENOSIS USING EDTA CHELATION”, Journal of Advancement in Medicine 1991; 4; 3: 157-68.

19. EDTA tedavisi alan 470 hastanın gözden geçirilmesi çalışmasında yan etki gözlenmemiş. 262 kladikasyon olgusununda %82 düzelme sağlanmış. Ayaklarda soğuma, üşüme yakınması olan 137 hastanın 110’u yakınmasının tamamen geçtiğini bildirmiş. Yara iyileşmesinde gecikme olan 44 hastanın 31’inde bu yakınma düzelmiş. 253 hastada olan anormal EKG bulguları tamamen düzelmiş. Ayrıca impotans, kulak çınlaması, unutkanlık, başağrısı yakınmalarında düzelmeler görülmüş. Koroner by-pass önerilen 65 hastadan 58’inde tedavi sonrası by-pass cerrahisine gerek olmadığı bildirilmiş. Parmak ampütasyonu endikasyonu konan 27 hastanın 24’ü, tamamen düzelmiş.

 Hancke, C., Flytlie, K., “BENEFITS OF EDTA CHELATION THERAPY IN ARTERIOSCLEROSIS: A RETROSPECTIVE STUDY OF 470 PATIENTS,” Journal of Advancement in Medicine 1993; 6; 3: 161-171

20. By-pass operasyonu önerilen hastanın sol anterior desendan karotid arterde %100, sağ koroner arterde %30 oklüzyonu varmış. 72 seans EDTA tedavisi sonrası %100 olan oklüzyon %70’e düşmüş. %30 olan tıkanma ise tamamen açılmış.

 

 McDonagh, E.W., Rudolph C.J., “NON-INVASIVE TREATMENT FOR SEQUELAE OF FAILED CORONARY BLOOD CIRCULATION: 100% OCCLUSION OF LEFT ANTERIOR DESCENDING CORONARY ARTERY, 30% STENOSIS OF RIGHT CORONARY ARTERY AND LEFT VENTRICULAR CONTRACTILITY DEFICIT”, Journal of Neuralogical Orthopedic Medicine and Surgery 1993; 14: 169-173 

21. 22,765 hastanın katıldığı 19 ayrı çalışmanın meta analiz sonucunda EDTA tedavisiyle %87 oranında kardiovasküler fonksiyonlarda düzelme olduğu saptanmış.

Chappell, L.T., Stahl, J.P., “THE CORRELATION BETWEEN EDTA CHELATION THERAPY AND IMPROVEMENTS IN CARDIOVASCULAR FUNCTION META-ANALYSIS”, Journal of Advancement in Medicine 1993; 6; 3: 139-160.

22.Koroner kalp hastalığı olan ve EDTA tedavisi alan 220 hasta ile EDTA tedavisi almayan ancak standart tedavi grubunda olan hastaların 3 yılık takibi sonucu; EDTA tedavisi almayan gruptan 15 hasta kalp krizi geçirmiş, 6 hasta ölmüş. EDTA tedavisi alan hastalarda ise kalp krizi ve ölüm görülmemiş. EDTA alan gruptan 4 hasta beyin damar hastalığı geçirmiş ancak prognozları iyi olarak bildirilmiş.

Subsequent Cardiac and Stroke Events in Patients with Known Vascular Disease Treated with EDTA Chelation Therapy a retrospective study, Chappell, LT Et al. Evid Based Integrative Med 2005; 2(1):27-35, 1176/06/0001-0027 534.95/0

 


 

 

Bu çalışma, Kaliforniya Tıp Fakültesinde görevli olan Prof. H. Richard Casdorph M.D. tarafından yapılmıştır.

Beyin kan akımında belirgin bozulma olan 15 hastada 20 seans EDTA tedavisi sonrasında istatistik ve klinik açıdan çok belirgin düzelme olduğu görülmüş.(p=0.0005).

EDTA beyin dokusundan aluminyum’u ve kalsiyum’u temizler. Aluminyum, bunama (demans) ve Alzheimer hastalığının bir nedeni olarak gösterilmektedir.

Patient

Hasta 

Age

Yaş 

Diagnosis

Tanı 

Elevation of B wave: 

Change

Değişim 

Number of IV 
Treatments

Tedavi sayısı 

Clinical
Improvment

Klinik Düzelme 

Before
Treatment

Tedavi Öncesi 

After
Treatment

Tedavi Sonrası 

1. IH

80

CVA

BDH

R Brain  7
L Brain  7

4
4

+ 3
+ 3

13

YES

2. BM

51

Schizo-
phrenia

Şizofreni

R Brain  7
L Brain  7

3.5
3.5

+ 3.5
+ 3.5

13

YES

3. GM

72

Cerebral
Atrophy

Beyin Atrofisi

R Brain 8.7
L Brain 8

7
6.5

+ 1.7
+ 1.5

26

YES

4. LS

62

TIA

GİA

R Brain 6.5
L Brain 6.4

3.5
3.4

+ 3
+ 3

20

YES

5. AN

57

CVA

BDH

R Brain 5
L Brain 5

2.8
3

+ 2.2
+ 2

20

YES

6. EK

65

TIA

GİA

R Brain 5
L Brain 4.5

3.5
3

+ 1.5
+ 1.5

20

YES

7. RG

66

Diabetes
ASO

Şeker hastalığı ve Aort daralma ve kireçlenme

R Brain 6
L Brain 5.6

3
3

+ 3
+ 2.5

20

YES

8. GK

66

TIA

GİA

R Brain 4
L Brain 4

4
4

0
0

20

YES

9. VMC

67

TIA

GİA

R Brain 6
L Brain 6

3
3.2

+ 3
+ 2.8

20

YES

10. LT

72

Cerebral
Atrophy

Beyin Atrofisi

R Brain 5.5
L Brain 5

3.8
3.1

+ 1.7
+ 1.9

20

YES

11. MI

76

Cerebral
Atrophy

Beyin Atrofisi

R Brain 6
L Brain 6

4
3.2

+ 2
+ 2.8

20

YES

12. EM

92

Cerebral
Atrophy

Beyin Atrofisi

R Brain 9
L Brain 8

7
5.2

+ 2
+ 3.8

20

YES

13. HR

68

ASHD

Kalp Damar Sertliği 

R Brain 6
L Brain 5.8

4
3.8

+ 2
+ 2

20

YES

14. JV

52

CVD

BDH

R Brain 4
L Brain 4.5

3
3

+ 1
+ 0.5

20

YES

15. HB

80

ASHD

Kalp Damar Sertliği

R Brain 9
L Brain 7

4
4

+ 5
+ 3

20

YES

 

MEAN:

6.1

3.87

+ 2.28

(P=.0005)

Kaynak: Journal of Advancement in Medicine Volume 2, Numbers 1/2, Spring/Summer 1989

BDH: Beyin damar hastalığı (inme)

GİA: Geçici iskemik atak (geçici beyin damar tıkanmasına bağlı gelişen inme)

 Ağır Metaller ve Kalp Hastalıkları

Mean Myocardial Trace and Toxic Element Concentrations, Measured by Neutron Activation Analysis (ng/gm)

Kalp hastalıklarında ve sağlıklı insanlarda, kalp kasında bulunan ağır metal oranları

 

Metallic
Element

Normal Healthy Controls

Mild Valvular Disease, No Compromise

Ischemic Myocardium with Coronary Artery Disease

Compromised Myocardium with Valvular Disease

Idiopathic Dilated Cardio-myopathy

ng/gm

ng/gm

ng/gm

Ratio of Increase*

ng/gm

Ratio of Increase*

Ratio of Increase*

Zn

7,500

9,000

21,000

2.8

16,000

2.1

17

Cr

100

177

720

7.2

630

6.3

23

Co

15

20

89

5.9

100

6.6

5.7

Fe

34,000

39,000

148,000

4.3

130,200

3.8

4.7

Sb

1.1

1.5

6.5

5.9

6.0

5.4

12,000

Hg

6

8

23

3.8

30

5.0

22,000

 

Metaller

Sağlıklı Kontroller

Hafif kalp kapak sorunu olanlar

Kalp damar tıkanmasına bağlı kalp kasında hasarı olanlar

Kalp kası ve kapak hastalığı olanlar

Kalpte büyüme olanlar

ng/gm

ng/gm

ng/gm

Artış Oranı

ng/gm

Artış Oranı

Artış Oranı

Çinko

7,500

9,000

21,000

2.8

16,000

2.1

17

Krom

100

177

720

7.2

630

6.3

23

Kobalt

15

20

89

5.9

100

6.6

5.7

Demir

34,000

39,000

148,000

4.3

130,200

3.8

4.7

Sb

1.1

1.5

6.5

5.9

6.0

5.4

12,000

Cıva

6

8

23

3.8

30

5.0

22,000

 

Adapted from Frustaci A, et al.J Am Coll Cardiol. 1999 May;33(6):1578-83,p1581.

 

 


 
YORUMLAR