Kolesterol ile ilgili gerçekler

Kan­da yük­sek ko­les­trol dü­zey­le­ri ile il­gi­li ya­yın­la­nan bi­lim­sel ger­çek­le­ri pay­laş­mak is­ti­yo­rum.

1.         Da­mar­la­rı tı­ka­yan pıh­tı-tı­kaç ya da at­he­rom pla­ğı için­de ko­les­te­rol ora­nı sa­de­ce % 3-5 arasındadır. %50'den faz­la kal­si­yum, ge­ri ka­lan ise kan hüc­re­le­rin­den ve da­mar düz kas do­ku­sun­dan olu­şur.

2.         Da­mar has­ta­lık­la­rı ta­nı­sı için da­mar tı­ka­cın­da­ki kal­si­yum mik­ta­rı­nı öl­çen to­mog­ra­fi kul­la­nıl­mak­ta­dır.

3.         Top­lam ko­les­te­ro­lün % 20 ora­nı be­sin­ler­le ile alı­nır. Ge­ri ka­la­nı ka­ra­ci­ğer ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lur. Yağsız di­yet ile top­lam ko­les­te­rol en faz­la % 10 dü­şer.

4.         Ko­les­te­rol­den fa­kir di­yet alın­dı­ğın­da, vü­cut ko­les­te­rol har­ca­ma­yı dur­du­rur. Ko­les­te­ro­lü sak­lar. Çün­kü ko­les­te­rol ge­rek­li­dir.

5.         Ko­les­te­rol dü­şük­lü­ğü ile dep­res­yon ris­ki ar­tar, kan­ser ris­ki ar­tar, cilt ku­rur, cin­sel is­tek­siz­lik ve güç­süz­lük olur, ke­mik ya­pı­sı bo­zu­lur.

6.         Ka­dın­lar­da ös­tro­jen, er­kek­ler­de tes­tos­te­ron hor­mon­la­rı için ko­les­te­rol ge­re­kir. Her iki cins için de bu hor­mon­lar bir­çok açı­dan ko­ru­yu­cu özel­lik­le­ri var­dır.

7.         Da­mar tı­ka­cı (plak); da­mar has­ta­lı­ğı­dır, ko­les­te­rol has­ta­lı­ğı de­ğil­dir.

8.         Ko­les­te­rol yük­sek­li­ği ne­de­ni al­los­ta­tik yük­len­me­dir.

9.         Ko­les­te­rol dü­şü­rü­cü ilaç­lar ka­ra­ci­ğe­re za­rar­lı­dır, kas do­ku­su­nu tah­rip eder ve do­lay­lı ola­rak böb­rek­le­re za­rar ve­rir.

10.       Ko­les­te­rol dü­şü­rü­cü ilaç­lar kas ağ­rı­la­rı­na yol açar.

11.       Kalp, kas­tan ya­pıl­mış­tır. Kal­si­yum mik­ta­rı faz­la, mag­nez­yum ora­nı az olan su ve gı­da­lar­la bes­len­me, kalp ve di­ğer kas­la­rın ka­sıl­ma­sın­da so­run­la­ra yol açar. Bu ne­den­le pa­nik atak ya­kın­ma­sı olan­lar­da ani ölüm­ler göz­le­ne­bi­lir.

12.       Kalp has­ta­lık­la­rı yo­ğun ba­kı­mın­da, kalp kri­zi ne­de­niy­le ya­tan has­ta­la­rın or­ta­la­ma ya­rı­sı­nın kan ko­les­te­rol dü­zey­le­ri nor­mal ya da dü­şük­tür. Ay­nı du­rum nö­ro­lo­ji kli­ni­ğin­de ya­tan felç­li has­ta­lar için de ge­çer­li­dir.

13.       Ko­les­te­rol dü­şü­rü­cü ilaç­lar, 5 yıl için kalp kri­zi ola­sı­lı­ğı­nı sa­de­ce % 2 dü­şü­rür1.

14.       Na­go­ya Üni­ver­si­te­sin­den Dr. Ha­ru­mi Oku­ya­ma ko­les­te­rol dü­şür­me­nin hiç­bir fay­da­sı­nın ol­ma­dı­ğı­nı, ak­si­ne kan­ser ve dep­res­yon ris­ki­ni art­tır­dı­ğı­nı, aci­len bu te­da­vi bi­çi­mi­nin dur­du­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor.2

15.       Kalp has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı Dr. Step­hen Se­ely; “kal­si­yum, kalp-da­mar has­ta­lık­la­rı­nın en önem­li düş­ma­nı­dır” di­yor ki­ta­bın­da.3 Ko­les­te­rol dü­şü­rü­cü te­da­vi­le­rin, da­mar tı­ka­cın­da­ki kal­si­yum ora­nı­nı da­ha da ar­tır­dı­ğı­nı söy­lü­yor yıl­lar ön­ce...

16.       Bir araş­tır­ma ya­kın­ma­sı ol­ma­yan ve has­ta­lık risk gru­bun­da ol­ma­yan or­ta yaş­ta­ki in­san­la­rın 1/3 'ün­de cid­di oran­da kalp da­ma­rı tı­kaç­la­rı bu­lun­du­ğu­nu bil­di­ri­yor.4

17.       Tüm araş­tır­ma­lar­dan çı­ka­rı­lan so­nuç; ko­les­te­rol dü­şür­mek, kalp kri­zin­den ölüm­le­ri azalt­mı­yor.5

18.       Yu­mur­ta ko­les­te­rol açı­sın­dan çok zen­gin­dir. 9734 ki­şi haf­ta­da en az 6 yu­mur­ta ye­di, ko­les­te­rol­le­ri art­ma­dı. Kalp kri­zi ve in­me ris­ki art­ma­dı.6

19.       ABD acil ser­vis­le­rin­de kalp kri­zi ta­nı­sı ko­nu­lan has­ta­la­rın %50 ora­nın­da ko­les­te­rol dü­zey­le­ri nor­mal bu­lun­muş.7

20.       Kalp to­mog­ra­fi­sin­de, Agats­ton kal­si­yum sko­ru "0" olan­la­rın tıkaç nedeniyle kalp kri­zi ge­çir­me ola­sı­lı­ğı "0"dır.8

21.       Or­ta yaş gru­bun­da, sex hor­mon­la­rı­nın (ös­tro­jen ve tes­tos­te­ron) azal­ma­sı­na bağ­lı ola­rak ka­ra­ci­ğer, ko­les­te­rol sal­gı­lan­ma­sı­nı art­tı­ra­rak hor­mon ya­pı­mı­nın do­lay­lı ola­rak art­tı­rıl­ma­sı­nı amaç­lar. Bu ne­den­le or­ta yaş gru­bun­da gö­rü­len ko­les­te­rol ar­tı­şı nor­mal bir olay­dır.9

22.       Kalp da­mar­la­rın­da yer alan 10 mik­ron ça­pın­da­ki bir kal­si­yum pla­ğı bi­le ko­pup kan ele­man­la­rıy­la bir­le­şe­rek kalp kri­zi­ne ne­den ola­bil­mek­te­dir. Ani ölüm­le­re yol açan kalp kriz­le­rin­de gö­rü­len ön­ce­lik­li so­run bu şe­kil­de ge­li­şir.10 Şe­kilde ok­la gös­te­ri­len yer­ler, kalp da­mar­la­rın­da­ki kal­si­yum bi­ri­kim­le­ri­dir (plak).                                                                         

23.       Kan su­lan­dı­rı­cı tüm ilaç­lar (as­pi­rin da­hil) kan da­mar­la­rın­da kal­si­yum bi­ri­ki­mi­ni 2 kat art­tı­rır­lar.11

24.       Har­vard Üni­ver­si­te­sin­den Dr. John Ab­ram­son, ko­les­te­rol dü­şü­rü­cü ilaç­la­rın kalp kri­zi ne­de­niy­le olan ölüm­le­ri azalt­tı­ğı­na da­ir hiç bir be­lir­ti­nin ol­ma­dı­ğını bil­di­ri­yor.12

25.       Ko­les­te­ro­lün düş­me­si ile be­yin hüc­re­le­ri ya­pı­sın­da bu­lu­nan ko­les­te­ro­lün ek­sik­li­ği­ne bağ­lı be­yin ve si­nir has­ta­lık­la­rı­nın or­ta­ya çı­ka­bi­le­ce­ği bil­di­ril­miş­tir.13

26.       Ko­les­te­rol dü­şü­rü­cü ilaç kul­la­nan­lar­da ka­ra­ci­ğer bo­zuk­luk­la­rı gö­rül­me ora­nı %448 (dört­yüz­kırk­se­kiz) kat ar­tar.14

27.       Ko­les­te­rol dü­şü­rü­cü ilaç­la­rın kul­la­nı­mı ile ALS (am­yot­ro­fik la­te­ral skle­roz) gö­rül­me sık­lı­ğı ar­tar.15

28. İçinde kolesterol olmayan atherom plaklarının pek çok kalp hastasında görüldüğü bildirilmiştir.16

Ar­tan hi­po­ta­la­mus et­kin­li­ği ne­de­niy­le ka­ra­ci­ğe­rin ko­les­te­rol üre­ti­mi te­tik­len­miş­tir. Allostaz mantığı “uyum sağlamak için değişim” olduğu düşünüldüğünde; ko­les­te­rol dü­ze­yi­nin art­ma­sı­, vü­cu­dun ona­rım için ih­ti­ya­cı olan ya­pı taş­la­rı­nın sağ­lan­ma­sı­ şeklinde yorumlanabilir. Üstelik antioksidan etkinliği olan kolesterol, tıkaç içine koruyucu özelliği nedeniyle girdiği unutulmamalıdır. Vücudumuzda gelişen herhangi bir yapıda(tıkaç) kolesterolün yer alması, insan doğasının bir gereğidir. Doğa, hastalık nedeni olamaz. 

Öneriler:

Kolesterol Masalları

Allostaz Etkisiyle Hastalıklar Nasıl Başlar→

 

 

Kaynaklar

1. He­art­Wi­re Jan. 27, 2007

2. Ba­sel, Kar­ger, World Re­vi­ew Nut­ri­ti­on Di­ete­tics, 96: 1-17, 2007

3. In­ter­na­ti­onal Jo­ur­nal Car­di­ology 1991 Nov; 33 (2):191-8

4. Eu­ro­pe­an He­art Jo­ur­nal 25: 48-55, 2004

5. Do­ma­ine de la Mer­ci, Nut­ri­ti­on Me­ta­bo­lism Car­di­ovas­cu­lar Di­se­ase 16: 387-90, 2006

6. Me­di­cal Sci­en­ce Mo­ni­to­ring 13: CR1-8, 2006

7. At­he­rosc­le­ro­sis 149: 181-90, 2000

8. Me­di­cal Hypot­he­ses 59: 751-56, 2002

9. Cle­ve­land Cli­nic Jo­ur­nal Me­di­ci­ne 49: Supp 3 - S-6-11, 2002

10. Pro­ce­edings Na­ti­onal Aca­demy of Sci­en­ces 103: 14678-83, 2006

11. Blo­od 104: 3231-32, 2004

12. Lan­cet. 2007 Jan 20; 369(9557):168-9

13. Drug Sa­fety. 30(8):669-675, 2007

14. Cli­ni­cal The­rapy 2007 Feb; 29(2):253-60

15. Drug Sa­fety 2007; 30(6):515-25

16. Rev Med Interne. 1999;20 Suppl 2:244s-245s. [Atheroma with 0% of fat content] Amoura Z et al

 
YORUMLAR
SORULAR-CEVAPLAR
Sorular Cevaplar

Dr. Güçlü Ildız'a soru sormak ve diğer soru cevapları okumak için tıklayınız.

BEYİN TESTLERİ

Çocuk ve yetişkinler için testlerimize katılın.

Beyin testleri
VİDEOLAR
Video ve Sunumlar

Dr Güçlü Ildız ve diğer hekim-bilim insanlarına ait video ve sunumlar

MAKALELER
Makaleler
Dr Güçlü Ildız'a ait
tüm makaleler